Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Dobiecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 71 85 498. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Polnej, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Dzieci z klas zerowych (oddziałów przedszkolnych) wchodzą do budynku szkoły od szczytu budynku od ulicy Polnej
 3. Parking szkolny jest przeznaczony tylko dla personelu i posiada szlaban. Obok terenu szkoły znajduje się obszerny parking dla rodziców dzieci i gości bez wydzieonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 4. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z kierownictwem szkoły samochodem można podajechać aż pod samo wejście do budynku. Dojazd od ulicy Polnej.
 5. Wejście główne do budynku zabezpieczone jest przez system kontrolny wraz z domofonem.
 6. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi stanowiący również kontrolę osób wchodzących i wychodzących.
 7. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 pięro i piwnica) znajduje się korytarz.
 8. Budynek nie posiada wind. Wszystkie sprawy formalne można załatwić w sekretariacie szkoły, który znajduje się na parterze na przeciwko wejścia głównego.
 9. Do piwnicy budynku można dostać się od tylnej jego części bez konieczności pokonywania schodów.
 10. W części parterowej budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 11. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.