Ogłoszenie o zamówieniu na : Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie SP.26.1.2018

Początek formularza

Ogłoszenie nr 539693-N-2018 z dnia 2018-04-04 r. w Biuletynie zamówień publicznych

Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie: Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na okres 14 miesięcy SP.26.1.2018

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, krajowy numer identyfikacyjny 116368400000, ul. ul. Polna  , 16010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 185 498, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 857 185 498.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.spwasilkow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wyłącznie w formie papierowej na adres zamawiającego
Adres:
Ul. Polna 1/4A 16-010 Wasilków Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie
Numer referencyjny: SP.26.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów i podwieczorków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu codziennie 450-550 świeżych, urozmaiconych, lekkostrawnych, zestawów obiadowych oraz codziennie 70-90 świeżych i urozmaiconych zestawów podwieczorkowych uczniom 6- letnim z oddziałów zerowych, w tym codziennie do 15 zestawów poszczególnych posiłków bez zawartości mleka – dla uczniów uczulonych na laktozę: Dostawy posiłków będą realizowane do: Szkoła Podstawowa in. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, ul. Polna 1/4A 16-010 Wasilków, Szkoła Filialna w Sochoniach, ul. Kościelna 1, 16-010 Wasilków, Szkoła Filialna w Jurowcach, ul. Wasilkowska 2, 16-010 Wasilków, w ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie następować drogę elektroniczną, faksem lub telefonicznie. Dostawy dla szkół filialnych wynoszą po około 20 szt. obiadów dziennie. Dostawy do szkół filialnych będą realizowane w pojemnikach jednorazowego użytku wraz z odpowiednią ilością sztućców. Skład posiłków – minimalne wymagania dla jadłospisów: JADŁOSPIS I tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Barszcz biały z kiełbaską Koziołki parówkowe 300 g Spaghetti z mięsem w sosie bolońskim bułeczka grahamka z masłem, herbata z cytryną 100 g Sałatka szwedzka 200 ml Kompot wiśniowy WTOREK 250 ml Zupa ogórkowa Naleśniki z jabłkami 80 g Kotlet schabowy i sosem owocowym 150 g Ziemniaki kakao 100 g Surówka z selera marchwi i jabłek 200 ml Kompot porzeczkowy ŚRODA 250 ml Zupa pieczarkowa Bułeczka musli z masłem 80/80g Pieczeń rzymska w sosie koperkowym i polędwicą drobiową, 150 g Kasza jęczmienna sałata, papryka, pomidor 100 g Sałatka z buraczków herbata malinowa 200 ml Kompot śliwkowy CZWARTEK 250 ml zupa z kapusty białej Makaron z serem i śmietanką 90 g filet z mintaja panierowany herbata z cytryną 150 g Ziemniaki jabłko 100 g Surówka z rzodkwi sopelkowej 200 ml Kompot jabłkowy PIĄTEK 250 ml Zupa z fasolki szparagowej Bułeczka żytnia z masłem 100 g Kotlet jajeczny z pietruszką i serem żółtym 150 g Ziemniaki sałata, rzodkiewka, pomidor 100 g Surówka z kiszonej kapusty herbata malinowa 200 ml Kompot wieloowocowy 1 jabłko JADŁOSPIS II tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Zupa jarzynowa Grahamka z masłem i polędwicą 150 g Leczo z kurczaka z warzywami i bazylią Sałata, pomidor, ogórek 150 g Ryż Herbata z cytrynką 100 g Sałatka colesław 200 ml Kompot wiśniowy WTOREK 250 ml Rosół z muszelkami Naleśniki z serem 80 g Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych i sosem owocowym 150 g Ziemniaki Herbatka malinowa 100 g Marchewka duszona 200 ml Kompot porzeczkowy ŚRODA 250 ml Zupa kalafiorowa Racuszki drożdżowe 80/80g Pulpeciki z ryżem w sosie pomidorowym z jabłkami 150 g Ziemniaki Soczek 100 g Surówka z rzodkwi białej z marchewką 200 ml Kompot śliwkowy CZWARTEK 250 ml Zupa fasolowa Pierogi z serem i śmietanką 80 g Kotlet pożarski Herbata malinowa 150 g Ziemniaki 100 g Sałatka z buraczków, jabłek i cebulki 200 ml Kompot truskawkowy PIĄTEK 250 ml Zupa pomidorowa Kanapka z masłem i serem żółtym 90 g Filet panierowany Sałata, ogórek, z morszczuka Kawa inka na mleku 100 g Surówka z kiszonej kapusty 200 ml Kompot truskawkowy 1 szt Jabłko lub inny owoc np. mandarynka, nektarynka, banan JADŁOSPIS III tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Krupnik wiosenny Grahamka z masłem, polędwicą 250 g Bigos z kiełbaską drobiową i serem żółtym 150 g Ziemniaki Sałata, papryka, ogórek 200 ml Kompot wiśniowy Kakao 1 szt Jabłko lub inny owoc np. mandarynka, banan WTOREK 250 ml Zupa szczawiowa z jajkiem Naleśniki z serem 1p Udko pieczone i śmietanką waniliową 150 g Ziemniaki Herbatka malinowa 100 g Surówka z marchewki i jabłek 200 ml Kompot śliwkowy ŚRODA 250 ml Zupa -barszcz ukraiński Bułeczka musli z serem żółtym 160/80g Gołąbki zawijane w sosie pomidorowym sałata, ogórek, pomidor 150 g Ziemniaki Herbatka z cytrynką 200 ml Kompot wieloowocowy CZWARTEK 250 ml Zupa grochowa Ryż zapiekany z jabłkami 150 g Kartacze z mięsem (własnej prod.) i sosem waniliowym i masełkiem Herbatka malinowa 100 g Surówka z białej kapusty 200 ml Kompot wieloowocowy PIĄTEK 250 ml Zupa brokułowa Bułeczka musli z masłem 100 g Paluszki z fileta rybnego i pastą jajeczną z koperkiem 150 g Ziemniaki Sałata, rzodkiewka 100 g Sałatka z ogórka kiszonego, jabłek i cebulki Herbatka z cytryną 200 ml Kompot porzeczkowy JADŁOSPIS IV tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Kapuśniak zabielany Bułeczka z masłem 80/80g Klops z indyka nadziewany marchewką polędwicą i serem żółtym w sosie śmietanowo- pietruszkowym Sałata, papryka, ogórek 150 g Kasza jaglana Herbata z cytryną 100 g Sałatka z pomidorów i cebulki czerwonej 200 ml Kompot truskawkowy WTOREK 250 ml Barszcz ukraiński Kasza manna z malinami 150 g Babka ziemniaczana Kompot wieloowocowy 80 g w sosie pieczarkowym Banan 100 g Ogórek kiszony 200 ml Kompot wieloowocowy ŚRODA 250 ml Barszczyk biały z jajkiem Zupa owocowa 150 g Gulasz wieprzowy z jarzynami bułeczka drożdżowa domowa 150 g Kasza jęczmienna 100 g Ogórek kiszony 200 ml Kompot jabłkowy CZWARTEK 250 ml Rosół z makaronem Serek waniliowy 80/80g Roladka z fileta drobiowego z serem żółtym Drożdżówka domowa 150 g Ziemniaki Kompot porzeczkowy 100 g Sałatka z marchewki, jabłek i pora 200 ml kompot porzeczkowy PIĄTEK 250 ml Barszcz ukraiński Sałatka jarzynowa 300 g Makaron z twarogiem i śmietanką Bułeczka z masłem 200 ml Kompot wiśniowy Herbatka z cytrynką 1 szt Jabłko DO KALKULACJI CENOWEJ WYKONAWCA PRZYJMUJE WYŻEJ PRZEDSTAWIONY JADŁOSPIS I PRZESTRZEGA CZĘSTOTLIWOŚCI POWTARZANIA SIĘ POSIŁKÓW 2. Zasady przygotowywania posiłków: - potrawy nie powinny się powtarzać w ciągu 4 tygodni, muszą być przygotowywane z różnorodnych produktów i składników z przewagą świeżych produktów, wysokiej jakości (warzyw, dań mięsnych lub rybnych, z dodatkiem świeżych owoców), potrawy sporządzane ze składników naturalnych, bez użycia koncentratów spożywczych, substancji zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych oraz bez dodatku substancji konserwujących. W jadłospisie powinny dominować potrawy gotowane, pieczone lub duszone, okazjonalnie smażone ( nie więcej niż dwa razy w tygodniu), przy czym do smażenia używany jest olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Co najmniej raz w tygodniu ma być podawana ryba – nie może to być Panga i Tilapia. Kompot przygotowywany z owoców sezonowych lub mrożonych. - posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z obowiązującymi wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego, w szczególności zgodne z aktualnymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia oraz przepisami prawa obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, -Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP. Dostarczane posiłki powinny być świeże, urozmaicone, nie pikantne, nie ociekające tłuszczem; - obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek do celów sanitarno-epidemiologicznych pokarmowych ze wszystkich przygotowywanych i dostarczonych posiłków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości czterokrotnego – w trakcie trwania umowy – wysłania prób posiłków do akredytowanego laboratorium, celem zbadania zawartości poszczególnych składników odżywczych w posiłkach – na koszt Wykonawcy. Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z tego uprawnienia. - Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do zaleceń i poleceń właściwych służb kontrolujących przedmiot zamówienia, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych organów uprawnionych do kontroli żywności. 3. Dostawa posiłków: Do każdej dostawy należy dołączyć dokument potwierdzający ilość dostarczonych posiłków, oraz wykaz alergenów, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. - godziny dostaw obiadów: 10:30-10:45; podwieczorków na godz. 13:30-13:45, przez 14 miesięcy z przerwami wakacyjnymi, feryjnymi, świątecznymi, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki. - wyprodukowane posiłki należy dostarczać w pojemnikach ze stali nierdzewnej, w termosach lub szczelnych pojemnikach, zapewniających odpowiednią jakość przewożonych potraw, właściwą temperaturę oraz ochronę, własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, - Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw, wraz ze wstawieniem pojemników do podgrzewaczy, odbiera termosy własnym transportem zapewnia dokładne umycie i wyparzenie; - Zamawiający będzie powiadamiał wykonawcę na bieżąco o liczbie posiłków zamawianych na dzień następny – nie później niż do godziny 13,00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę, - Wykonawca dostarcza jadłospisy na 20 kolejnych dni roboczych do zatwierdzenia przez Zamawiającego, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, - dostarczone jadłospisy oprócz określenia produktów, jakie zawiera dany element składowy posiłku, muszą zawierać również dane o gramaturze poszczególnych składników i zawartości poszczególnych składników odżywczych. Odbiór artykułów będzie następować poprzez wspólną kontrolę ilościowo – jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym bądź też z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom w zakresie warunków bezpieczeństwa żywności i żywienia, Zamawiający sporządza protokół niezgodności zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego i osoba dostarczającą towar w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy zastrzeżeń w zakresie jakości lub ilości dostarczonego posiłku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wymienić zakwestionowane posiłki na posiłki pełnowartościowe bądź też w przypadku braków ilościowych – uzupełnienia ilości posiłków niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu (liczba godzin zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie………………..) dnia, w którym nastąpiła dostawa wadliwa zgłoszona przez Zamawiającego. W sytuacji niedostarczenia zamówionej ilości posiłków, przez Wykonawcę w terminie - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia takiego samego asortymentu i ilości na koszt Wykonawcy u innego podmiotu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego zakupu, a ceną Wykonawcy poniesionych przez Zamawiającego. Powyższe koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy wyrównania szkody spowodowanej niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia posiłków w zależności od bieżących potrzeb. 4. Wykonawca będzie wystawiał faktury, w okresie miesięcznym w oparciu o ceny jednostkowe posiłków oraz wielkość faktycznie zrealizowanej dostawy/usługi. 5. Termin płatności faktury – liczba dni zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie, liczona od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku braku środków finansowych na koncie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się prolongować termin zapłaty o 30 dni, nie wstrzymując dostaw bieżących. Z tytułu niezrealizowanych dostaw/usług w okresie realizacji umowy Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe oraz prawne. 6. Czas trwania umowy: 14 miesięcy 7. Planowany okres realizacji: 07.05.2018 - 19.06.2019 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług oraz w przypadku nieprawidłowości do powiadamiania właściwych służb. 9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8A 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jednej osoby lub więcej osób wykonujących czynności gotowanie lub przygotowanie posiłku na czas realizacji zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • Żądania oświadczeń w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, • Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55524000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  14   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

14

     


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że posiada aktualną decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu,(zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm ).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gorącego obiadu (zupa, drugie danie, kompot lub napój) przez okres co najmniej 10 miesięcy dla co najmniej 450 osób dziennie - potwierdzoną dowodem ,że usługi były lub są świadczone należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (złożone w oryginale).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ (złożone w oryginale), 1)aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.5 pkt 1ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) dokumentów podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3) aktualną decyzję właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu,( zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. Zm ), 4) dokumenty poświadczające, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonawca w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gorącego obiadu (zupa, drugie danie, napój) przez okres co najmniej 10 miesięcy dla co najmniej 450 osób dziennie - potwierdzoną dowodem ,że usługi były lub są świadczone należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

najniższa cena

60,00

czas reakcji na reklamację

20,00

termin płatności

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony, mając na uwadze ewentualną zmianę stawek podatku od towarów i usług, zgodnie postanawiają, iż w przypadku ich zmiany może ulec zmianie cena brutto, przy zachowaniu następujących warunków: 1) w sytuacji podwyższenia stawki podatku od towarów i usług dla danego towaru (asortymentu) – Wykonawca uprawniony jest do podwyższenia ceny brutto za usługę o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określoną w ofercie, a stawką obowiązującą po zmianie stawki. Wykonawca nie jest uprawniony do podwyższenia ceny brutto za usługi zrealizowane, przed dniem zmiany stawki podatku; 2) w sytuacji obniżenia stawki podatku od towarów i usług dla danej usługi – Wykonawca zobowiązany jest do obniżenia ceny brutto za daną usługę o różnicę w stawkach podatku od towarów i usług pomiędzy stawką określona w ofercie, a stawką obowiązującą po zmianie stawki podatku, z dniem obniżenia stawki podatku VAT. 3) w przypadkach określonych w ust. 1pkt 1 i 2, każdorazowo niezmienna pozostaje cena netto danej usługi, stanowiąca podstawę do naliczenia podatku od towarów i usług. 4) w przypadku, gdy podniesienie ceny nie będzie odpowiadać Zamawiającemu, ma on prawo rozwiązać umowę, z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia umowy. 5) cena, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy może ulec obniżeniu w każdym czasie na wniosek oraz za akceptacją każdej ze stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania - muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty jako odrębna część, oddzielnie spięte (nie załączona z pozostałą częścią oferty w sposób trwały). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Wyłączni język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

świadczenie usługi przygotowania i dostarczania posiłków dla potrzeb Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na okres 14 miesięcy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi przygotowania i dostarczania obiadów i podwieczorków na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu codziennie 450-550 świeżych, urozmaiconych, lekkostrawnych, zestawów obiadowych oraz codziennie 70-90 świeżych i urozmaiconych zestawów podwieczorkowych uczniom 6- letnim z oddziałów zerowych, w tym codziennie do 15 zestawów poszczególnych posiłków bez zawartości mleka – dla uczniów uczulonych na laktozę: Dostawy posiłków będą realizowane do: Szkoła Podstawowa in. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, ul. Polna 1/4A 16-010 Wasilków, Szkoła Filialna w Sochoniach, ul. Kościelna 1, 16-010 Wasilków, Szkoła Filialna w Jurowcach, ul. Wasilkowska 2, 16-010 Wasilków, w ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie będzie następować drogę elektroniczną, faksem lub telefonicznie. Dostawy dla szkół filialnych wynoszą po około 20 szt. obiadów dziennie. Dostawy do szkół filialnych będą realizowane w pojemnikach jednorazowego użytku wraz z odpowiednią ilością sztućców. Skład posiłków – minimalne wymagania dla jadłospisów: JADŁOSPIS I tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Barszcz biały z kiełbaską Koziołki parówkowe 300 g Spaghetti z mięsem w sosie bolońskim bułeczka grahamka z masłem, herbata z cytryną 100 g Sałatka szwedzka 200 ml Kompot wiśniowy WTOREK 250 ml Zupa ogórkowa Naleśniki z jabłkami 80 g Kotlet schabowy i sosem owocowym 150 g Ziemniaki kakao 100 g Surówka z selera marchwi i jabłek 200 ml Kompot porzeczkowy ŚRODA 250 ml Zupa pieczarkowa Bułeczka musli z masłem 80/80g Pieczeń rzymska w sosie koperkowym i polędwicą drobiową, 150 g Kasza jęczmienna sałata, papryka, pomidor 100 g Sałatka z buraczków herbata malinowa 200 ml Kompot śliwkowy CZWARTEK 250 ml zupa z kapusty białej Makaron z serem i śmietanką 90 g filet z mintaja panierowany herbata z cytryną 150 g Ziemniaki jabłko 100 g Surówka z rzodkwi sopelkowej 200 ml Kompot jabłkowy PIĄTEK 250 ml Zupa z fasolki szparagowej Bułeczka żytnia z masłem 100 g Kotlet jajeczny z pietruszką i serem żółtym 150 g Ziemniaki sałata, rzodkiewka, pomidor 100 g Surówka z kiszonej kapusty herbata malinowa 200 ml Kompot wieloowocowy 1 jabłko JADŁOSPIS II tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Zupa jarzynowa Grahamka z masłem i polędwicą 150 g Leczo z kurczaka z warzywami i bazylią Sałata, pomidor, ogórek 150 g Ryż Herbata z cytrynką 100 g Sałatka colesław 200 ml Kompot wiśniowy WTOREK 250 ml Rosół z muszelkami Naleśniki z serem 80 g Filet z kurczaka w płatkach kukurydzianych i sosem owocowym 150 g Ziemniaki Herbatka malinowa 100 g Marchewka duszona 200 ml Kompot porzeczkowy ŚRODA 250 ml Zupa kalafiorowa Racuszki drożdżowe 80/80g Pulpeciki z ryżem w sosie pomidorowym z jabłkami 150 g Ziemniaki Soczek 100 g Surówka z rzodkwi białej z marchewką 200 ml Kompot śliwkowy CZWARTEK 250 ml Zupa fasolowa Pierogi z serem i śmietanką 80 g Kotlet pożarski Herbata malinowa 150 g Ziemniaki 100 g Sałatka z buraczków, jabłek i cebulki 200 ml Kompot truskawkowy PIĄTEK 250 ml Zupa pomidorowa Kanapka z masłem i serem żółtym 90 g Filet panierowany Sałata, ogórek, z morszczuka Kawa inka na mleku 100 g Surówka z kiszonej kapusty 200 ml Kompot truskawkowy 1 szt Jabłko lub inny owoc np. mandarynka, nektarynka, banan JADŁOSPIS III tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Krupnik wiosenny Grahamka z masłem, polędwicą 250 g Bigos z kiełbaską drobiową i serem żółtym 150 g Ziemniaki Sałata, papryka, ogórek 200 ml Kompot wiśniowy Kakao 1 szt Jabłko lub inny owoc np. mandarynka, banan WTOREK 250 ml Zupa szczawiowa z jajkiem Naleśniki z serem 1p Udko pieczone i śmietanką waniliową 150 g Ziemniaki Herbatka malinowa 100 g Surówka z marchewki i jabłek 200 ml Kompot śliwkowy ŚRODA 250 ml Zupa -barszcz ukraiński Bułeczka musli z serem żółtym 160/80g Gołąbki zawijane w sosie pomidorowym sałata, ogórek, pomidor 150 g Ziemniaki Herbatka z cytrynką 200 ml Kompot wieloowocowy CZWARTEK 250 ml Zupa grochowa Ryż zapiekany z jabłkami 150 g Kartacze z mięsem (własnej prod.) i sosem waniliowym i masełkiem Herbatka malinowa 100 g Surówka z białej kapusty 200 ml Kompot wieloowocowy PIĄTEK 250 ml Zupa brokułowa Bułeczka musli z masłem 100 g Paluszki z fileta rybnego i pastą jajeczną z koperkiem 150 g Ziemniaki Sałata, rzodkiewka 100 g Sałatka z ogórka kiszonego, jabłek i cebulki Herbatka z cytryną 200 ml Kompot porzeczkowy JADŁOSPIS IV tydzień PONIEDZIAŁEK OBIAD PODWIECZOREK 250 ml Kapuśniak zabielany Bułeczka z masłem 80/80g Klops z indyka nadziewany marchewką polędwicą i serem żółtym w sosie śmietanowo- pietruszkowym Sałata, papryka, ogórek 150 g Kasza jaglana Herbata z cytryną 100 g Sałatka z pomidorów i cebulki czerwonej 200 ml Kompot truskawkowy WTOREK 250 ml Barszcz ukraiński Kasza manna z malinami 150 g Babka ziemniaczana Kompot wieloowocowy 80 g w sosie pieczarkowym Banan 100 g Ogórek kiszony 200 ml Kompot wieloowocowy ŚRODA 250 ml Barszczyk biały z jajkiem Zupa owocowa 150 g Gulasz wieprzowy z jarzynami bułeczka drożdżowa domowa 150 g Kasza jęczmienna 100 g Ogórek kiszony 200 ml Kompot jabłkowy CZWARTEK 250 ml Rosół z makaronem Serek waniliowy 80/80g Roladka z fileta drobiowego z serem żółtym Drożdżówka domowa 150 g Ziemniaki Kompot porzeczkowy 100 g Sałatka z marchewki, jabłek i pora 200 ml kompot porzeczkowy PIĄTEK 250 ml Barszcz ukraiński Sałatka jarzynowa 300 g Makaron z twarogiem i śmietanką Bułeczka z masłem 200 ml Kompot wiśniowy Herbatka z cytrynką 1 szt Jabłko DO KALKULACJI CENOWEJ WYKONAWCA PRZYJMUJE WYŻEJ PRZEDSTAWIONY JADŁOSPIS I PRZESTRZEGA CZĘSTOTLIWOŚCI POWTARZANIA SIĘ POSIŁKÓW 2. Zasady przygotowywania posiłków: - potrawy nie powinny się powtarzać w ciągu 4 tygodni, muszą być przygotowywane z różnorodnych produktów i składników z przewagą świeżych produktów, wysokiej jakości (warzyw, dań mięsnych lub rybnych, z dodatkiem świeżych owoców), potrawy sporządzane ze składników naturalnych, bez użycia koncentratów spożywczych, substancji zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych oraz bez dodatku substancji konserwujących. W jadłospisie powinny dominować potrawy gotowane, pieczone lub duszone, okazjonalnie smażone ( nie więcej niż dwa razy w tygodniu), przy czym do smażenia używany jest olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Co najmniej raz w tygodniu ma być podawana ryba – nie może to być Panga i Tilapia. Kompot przygotowywany z owoców sezonowych lub mrożonych. - posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z obowiązującymi wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży, być sporządzane zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej oraz przepisami dotyczącymi żywienia zbiorowego, w szczególności zgodne z aktualnymi normami i wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia oraz przepisami prawa obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, -Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z normami HACCP. Dostarczane posiłki powinny być świeże, urozmaicone, nie pikantne, nie ociekające tłuszczem; - obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek do celów sanitarno-epidemiologicznych pokarmowych ze wszystkich przygotowywanych i dostarczonych posiłków, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości czterokrotnego – w trakcie trwania umowy – wysłania prób posiłków do akredytowanego laboratorium, celem zbadania zawartości poszczególnych składników odżywczych w posiłkach – na koszt Wykonawcy. Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z tego uprawnienia. - Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do zaleceń i poleceń właściwych służb kontrolujących przedmiot zamówienia, w szczególności Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych organów uprawnionych do kontroli żywności. 3. Dostawa posiłków: Do każdej dostawy należy dołączyć dokument potwierdzający ilość dostarczonych posiłków, oraz wykaz alergenów, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. - godziny dostaw obiadów: 10:30-10:45; podwieczorków na godz. 13:30-13:45, przez 14 miesięcy z przerwami wakacyjnymi, feryjnymi, świątecznymi, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od nauki. - wyprodukowane posiłki należy dostarczać w pojemnikach ze stali nierdzewnej, w termosach lub szczelnych pojemnikach, zapewniających odpowiednią jakość przewożonych potraw, właściwą temperaturę oraz ochronę, własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, - Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw, wraz ze wstawieniem pojemników do podgrzewaczy, odbiera termosy własnym transportem zapewnia dokładne umycie i wyparzenie; - Zamawiający będzie powiadamiał wykonawcę na bieżąco o liczbie posiłków zamawianych na dzień następny – nie później niż do godziny 13,00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę, - Wykonawca dostarcza jadłospisy na 20 kolejnych dni roboczych do zatwierdzenia przez Zamawiającego, z co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem, - dostarczone jadłospisy oprócz określenia produktów, jakie zawiera dany element składowy posiłku, muszą zawierać również dane o gramaturze poszczególnych składników i zawartości poszczególnych składników odżywczych. Odbiór artykułów będzie następować poprzez wspólną kontrolę ilościowo – jakościową przeprowadzoną przez osoby działające w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku zakwestionowania dostawy, która nie odpowiada ilościowo lub normom jakościowym bądź też z innych przyczyn nie odpowiada obowiązującym wymaganiom w zakresie warunków bezpieczeństwa żywności i żywienia, Zamawiający sporządza protokół niezgodności zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół niezgodności podpisuje osoba dokonująca odbioru w imieniu Zamawiającego i osoba dostarczającą towar w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest również do jednostronnego sporządzenia tegoż protokołu ze skutkiem dla Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dla Wykonawcy zastrzeżeń w zakresie jakości lub ilości dostarczonego posiłku Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wymienić zakwestionowane posiłki na posiłki pełnowartościowe bądź też w przypadku braków ilościowych – uzupełnienia ilości posiłków niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu (liczba godzin zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie………………..) dnia, w którym nastąpiła dostawa wadliwa zgłoszona przez Zamawiającego. W sytuacji niedostarczenia zamówionej ilości posiłków, przez Wykonawcę w terminie - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia takiego samego asortymentu i ilości na koszt Wykonawcy u innego podmiotu. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu oraz różnicy pomiędzy ceną dokonanego zakupu, a ceną Wykonawcy poniesionych przez Zamawiającego. Powyższe koszty Zamawiający ma prawo potrącić z istniejącej między stronami wierzytelności pieniężnej. Ponadto Zamawiający będzie miał prawo do żądania od Wykonawcy wyrównania szkody spowodowanej niewykonaniem, bądź nienależytym wykonaniem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia posiłków w zależności od bieżących potrzeb. 4. Wykonawca będzie wystawiał faktury, w okresie miesięcznym w oparciu o ceny jednostkowe posiłków oraz wielkość faktycznie zrealizowanej dostawy/usługi. 5. Termin płatności faktury – liczba dni zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie, liczona od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku braku środków finansowych na koncie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się prolongować termin zapłaty o 30 dni, nie wstrzymując dostaw bieżących. Z tytułu niezrealizowanych dostaw/usług w okresie realizacji umowy Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe oraz prawne. 6. Czas trwania umowy: 14 miesięcy 7. Planowany okres realizacji: 07.05.2018 - 19.06.2019 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług oraz w przypadku nieprawidłowości do powiadamiania właściwych służb. 9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt. 8A 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej jednej osoby lub więcej osób wykonujących czynności gotowanie lub przygotowanie posiłku na czas realizacji zamówienia. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: • Żądania oświadczeń w zakresie potwierdzania spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, • Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 14
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

najniższa cena

60,00

czas reakcji na reklamację

20,00

termin płatności

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki