ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA
W WASILKOWIE 

z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany dni wolnych

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 10 kwietnia 2020, poz. 657 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zmianie ulegają ustalone Zarządzeniem Nr 1/2020/2021 z dnia 18 września 2020 roku dni wolne

2. Ustala się następujące dni wolne: 

2 listopada 2020

29 kwietnia 2021

30 kwietnia 2021

25 maja 2021 – egzamin ósmoklasisty

26 maja 2021  - egzamin ósmoklasisty

27 maja 2021 - egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021

24 czerwca 2021

 

§ 2. Moc traci Zarządzenie Nr 1/2020/2021 z dnia 18 września 2020

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.